NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MIJESTA

 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

 Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska

 Tel: 021/611-048

 e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr

 Klasa 112-07/19-01/03

 Urbroj:2147-16/19-01/03

 U Makarskoj 28.10.2019. godine

            Na temelju članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.7.17. i 68/18) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

 N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

    –    nastavnik/ica trube na neodređeno puno radno vrijeme.

    –    nastavnik/ica gitare  2 sata nastave tjedno na neodređeno  radno vrijeme.      

    –   nastavnik/ica roga 4 sata nastave tjedno na određeno nepuno radno vrijeme do dobivanja

        suglasnosti MZO.

    –   nastavnik/ica klavira–korepetitor  2 izvršitelja na  neodređeno puno radno vrijeme

    –   nastavnik/ica saksofona na određeno nepuno radno vrijeme  20 sati nastave tjedno do

        dobivanja suglasnosti MZO.

    –   nastavnik/ica klavira-korepetitor na neodređeno nepuno radno vrijeme 18 sati nastave tjedno.

    –   nastavnik/ica klavira-korepetitor 10 sati nastave tjedno na neodređeno rad u P.o. Drvenik.

    –   nastavnik/ica trombona na neodređeno nepuno vrijeme 12 sati nastave tjedno.

    –   nastavnik/ica trube na neodređeno nepuno radno vrijeme 6 sati nastave tjedno rad u P.o.

        Baška    voda.

    –   nastavnik/ica oboe na određeno nepuno radno vrijeme 8 sati nastave tjedno  do

        dobivanja  suglasnosti MZO.

    –   nastavnik/ica violine 11 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme.

    –   nastavnik/ca gitara na neodređeno puno radno vrijeme rad u P.o. Vrgorac i P.o. B. voda

    –   nastavnik/ica klavira-korepetitor na neodređeno puno radno vrijeme rad u P.o. Vrgorac

    –   nastavnik/ica flaute  12 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme rad u P.o. Vrgorac.

Uz pismenu prijavu kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, presliku diplome odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu, potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od dana raspisivanja Natječaja – izvornik) te elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izvornik.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja Ugovora o radu dužne na uvid predočiti izvornike isprava.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa propisani su člankom 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, i 68/18) te člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN RH, broj 130/11.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to svoje pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/2017 sukladno odredbi čl.103. stavka 3.  navedenog Zakona) dužan je kod prijave natječaj priložiti uz dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje izričitu privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za  podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.

Natječaj je dana 29. listopada. 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,

„Za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska a koji se nalazi na poveznici:  http://gs-makarska.hr/dokumenti/  

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ako se na natječaj nije  javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, procjena odnosno vrednovanje mogu provesti u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice Škole: http://gs-makarska.hr/dokumenti/natjecaji

Ravnatelj:

Željko Vlaho, prof.

.                                                                                            

Učenica godine

Tanja Puharić rođena je 27. 01. 2001. godine Osnovnu glazbenu školu upisuje 2009.godine u klasi prof. Ivane Kenk Kalebić a završava u klasi prof. Stele Ivanišević. Srednju glazbenu školu završava paralelno uz opću gimnaziju. Maturirala je 2019. sa odličnim uspjehom, a svoje obrazovanje nastavlja na Umjetničkoj akademiji u Splitu. 

Osvaja brojne nagrade na komornim i solističkim natjecanjima. Kao duo sa Ivonom Mihajlović 2015. godine osvaja prve nagrade na “Omiš Guitar Festu” i “Međunarodnom natjecanju komorne glazbe” (Kavadarci, Makedonija). Od solističkih natjecanja važno je izdvojiti “ III Concorso Europeo per strumenti a pizzico Estudiantina Bergamasca” gdje je osvojila prvo mjesto. Za uspjeh na državnom natjecanju 2019. dobila je priznanje grada Makarske i priznanje Splitsko-dalmatinske županije. 

Svirala je na brojnim koncertima i događanjima, a članica je i instrumentalne skupine FA Tempet, s kojima je imala mnoge javne i televizijske nastupe.

Raspored nastave za učenike srednje škole

Raspored nastave glazbeno – teorijskih predmeta za učenike srednje škole subotom u školskoj godini 2019. / 2020.

Nastava počinje u subotu, 14. 9. 2019.

  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
8:00-8:45     Povijest glazbe Solfeggio
8:50-9:35     Povijest glazbe Solfeggio
9:40-10:25 Solfeggio Harmonija obl. Polifonija obl. Povijest glazbe
10:30-11:15 Solfeggio Harmonija obl. Polifonija obl. Povijest glazbe
11:15-11:30 Odmor Odmor Odmor Odmor
11:30-12:15 Povijest glazbe Solfeggio Glazbeni oblici Harmonija
12:20-13:05 Povijest glazbe Solfeggio Harmonija Glazbeni oblici
13:10-13:55 Harmonija obl. Povijest glazbe Solfeggio Polifonija obl.
14:00-14:45 Harmonija obl. Povijest glazbe Solfeggio  

Nastavnici:

Željka Mikavica Vranješ ( koncertna dvorana na 1. katu ):
Povijest glazbe 1., 2., 3. i 4. razred

Mirando Ursić ( učionica skupne nastave na 2. katu ):
Harmonija obl. 1. razred,
Glazbeni oblici 3. i 4. razred,
Polifonija obl. 3. razred

Ivan Srzić ( velika učionica skupne nastave na 1. katu ):
Harmonija obl. 2., 3. i 4. razred,
Polifonija obl. 4. razred

Andreja Pivčević ( mala učionica skupne nastave na 1. katu ):
Solfeggio 1., 2., 3. i 4. razred

Rezultati prijemnih ispita za Početnički solfeggio Osnovne glazbene škole Makarska.

RB. Prezime Ime
1. Barbir Vujčić Lota
2. Barnjak Frane
3. Beroš Jašari Maro
4. Diak Gabrijela
5. Jones Emil
6. Kovačević Jure
7. Kuzmanić Lucija
8. Miloš Toni
9. Pivac Mihej
10. Popović Roza

Učenici se mogu upisati na Početnički solfeggio svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole i to do petka 6.rujna 2019.  u 12 sati. Ukoliko se do tada učenici ne upišu u školu smatrati ćemo da nisu zainteresirani za upis. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.

Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi.

Rezultati prijemnih ispita Vrgorac i Baška voda

Rezultati prijemnih ispita za učenike 1. razreda Osnovne glazbene škole MakarskaPodručni odjeli Baška Voda i Vrgorac

Prijemni ispit su položili učenici, te mogu upisati odjel koji im je odobren :

PO Baška Voda

RB. Prezime Ime Instrument
1. Ančić Nikola saksofon
2. Bartulović Margarita saksofon
3. Brkulj Matilda saksofon
4. Leko Antonio gitara
5. Lončar Roko gitara
6. Roso Stela klavir

PO Vrgorac

RB. Prezime Ime Instrument
1. Barbir Marta Matija gitara
2. Erceg Nina klavir
3. Ereš Antonio harmonika
4. Franković Noa flauta
5. Grljušić Ivano flauta
6. Hrstić Andrija sax
7. Mihaljević Ivo klavir
8. Šošić Petra gitara

Učenici se mogu upisati u 1 razred Osnovne glazbene škole svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole i to do petka 6.rujna 2019.  u 12 sati. Ukoliko se do tada učenici ne upišu u školu smatrati ćemo da nisu zainteresirani za upis. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.

Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi.

Rezultati prijemnih ispita za učenike 1. razreda

Rezultati prijemnih ispita za učenike 1. razreda Osnovne glazbene škole Makarska.

Prijemni ispit su položili učenici, te mogu upisati odjel koji im je odobren:

RB. Prezime Ime Instrument
1. Antunović Iva klarinet
2. Babić Roko Truba
3. Bajto Magdalena klavir
4. Barnjak Nika Klavir
5. Batinić Luka Udaraljke
6. Begić Jere Gabrijel Eufonij/trom
7. Bešker Ilija Truba
8. Bilokapić Lucija Gitara
9. Bošković Ivan klavir
10. Bošnjak Tanja Klavir
11. Brkić Nika klavir
12. Bušelić Mirta Klavir
13. Cvitanović Roko Eufonij/Tuba
14.  Čip Karlo Violina
15. Franić Ivan  Gitara
16. Glibota Ivan rog
17. Gojak Berto udaraljke
18. Jovanović Karlo Klavir
19. Juranović Ivana  Klavir
20. Kekez Židić Nedo Trombon
21. Klapirić Tomislav truba
22. Koprivnić Ana klavir
23. Kovačević Linda Klarinet
24.  Krivić Niko Trombon
25. Krivić  Rita violončelo
26. Lalić Lisa saksofon
27. Lalić Toma Saksofon
¸28.  Marjanović Nora Flauta
29.  Markusović Lena klavir
30.  Matutinović  Lucija klarinet
31. Mihaljević Marija klarinet
32. Mravičić Frano klavir
33. Nadaždin Nika Violončelo
34.  Nadaždin Lana Violina
35. Nemčić Vedrana klavir
36. Nižetić Lea Klavir
37. Pavlinović Dora Klavir
38. Pavlović Lučić Marko udaraljke
39.  Petrović Nina violina
40. Piplica Ivan gitara
41. Piplica  Petra flauta
42. Pivac  Reina Klavir
43. Pivac  Ante Trombon
44. Premeru Tonći truba
45. Primorac  Boris Truba
46. Radić Niko Truba
47. Raffanelli  Pjero Truba
48. Ravlić Marko Gitara
49. Selak Lorena rog
50. Sisarić Jakov gitara
51. Staničić Lana klavir
52. Stipičević Marija klavir
53. Sušac Tomislav udaraljke
54. Šarić Marija violina
55. Šarić Nikola Petar truba
56. Šarić Duje Gitara
57. Španjić Anđela Violina
58.  Talaja Lorena Violina
59. Tolj Karlo Saksofon
60. Ursić Luka Udaraljke
61. Varenina Frane Udaraljke
62. Vela Bartul rog
63. Vlaho Karlo klavir
64. Vodanović Gita klavir
65. Volkova Alisa klavir

Učenici se mogu upisati u 1 razred Osnovne glazbene škole svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati u tajništvu škole. Potrebno je priložiti kopiju rodnog lista i domovnice, popuniti upisnicu, potpisati Ugovor o participaciji, dostaviti potvrdu o uplačenoj upisnini u iznosu od 150,00 kuna na broj računa škole HR1223600001101229029.

Upisnicu i Ugovor o participaciji možete preuzeti u školi. 

Rezultati prijemnih ispita za 1. pripremne

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UČENIKE PRVOG PRIPREMNOG RAZREDA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE MAKARSKA
U prvom ispitnom roku prijemni ispit položili su, i mogu upisati 1 pripremni razred Srednje glazbene škole, na odjelu Solo pjevanja učenici:

 1. Harčević Angelina
 2. Morović Lara
 3. Sikavica Nora

REZULTATI PRIJEMNIH ISPITA ZA UČENIKE 1 RAZREDA SREDNJE GLAZBENE ŠKOLE MAKARSKA
U prvom ispitnom roku prijemni ispit položili su, i mogu upisati 1 razred Srednje glazbene škole učenici:

 1. Brigita Banović – odjel mandoline
 2. Ana Ivanišević – odjel oboe
 3. Marija Kaštelan – odjel violine
 4. Anda Lalić – odjel flaute
 5. Jelena Mandić – odjel oboe
 6. Ana Lucija Markotić – odjel flaute
 7. Šime Mateljak – odjel harmonike
 8. Natali Pešić – odjel gitare
 9. Jure Topić – odjel solo pjevanja
 10. Pavica Žamić – odjel saksofona

Svi učenici imaju se upisati u školsku 2019./2020. godinu do 22.8.2019.godine.