Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice škole

Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( „Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 126/12., 94/13 i 152/14) i članka 77.  i 78. Statuta Glazbene škole Makarska, Školski odbor raspisuje

 

                        NATJEČAJ  

ZA IZBOR I IMENOVANJE  RAVNATELJA/RAVNATELJICE  ŠKOLE

 

Za ravnatelja  škole može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete:

 

–          ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij za učitelje ili stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova ili diplomski specijalistički stručni studij ili četverogodišnji dodiplomski stručni studij kojem je stečena visoka stručna sprema u skladu sa ranijim propisima,

–          ispunjava uvjete za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika i ima potrebno pedagoško-psihološko obrazovanje,

–          ima najmanje 8 godina radnog staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje od čega najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti slijedeću

dokumentaciju ( u izvorniku ili ovjerenu presliku):

–          diplomu o stečenoj stručnoj spremi

–          dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba bila oslobođena obveze  polaganja

–          uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka  čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 30 dana)

–          potvrdu školske ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

–          potvrdu ili elektronički zapis HZMO o stažu osiguranja

–          domovnicu

–          životopis

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Glazbena škola Makarska, Don M. Pavlinovića 1

21300 Makarska, s naznakom  “Natječaj za ravnatelja-ne otvarati

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku 45 dana od dana

isteka roka za podnošenje prijava.

 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

Željka Mikavica Vranješ,prof,