NATJEČAJ ZA POPUNU RADNIH MIJESTA

 GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

  Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska

   Na temelju članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi              ( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.7.17. i 68/18) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta

 

  1. nastavnika glazbene teorije (m/ž) puno radno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja.
  2. domar (m/ž) 10 sati tjedno na neodređeno vrijeme.

 

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

– životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu,  te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana).

Za radno mjesto pod brojem 1. isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. i 154. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.), te članka 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Za mjesto pod rednim brojem 2. uvjet za zapošljavanje je:

-potvrdu o završenoj srednjoj školi tehničke, strukovne, obrtničke struke, elektronski zapis HZMO o ostvarenom radnom stažu (najmanje godinu dana).

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja Ugovora o radu dužne na uvid predočiti izvornike isprava.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to svoje pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/2017 sukladno odredbi čl.103. stavka 3.  navedenog Zakona) dužan je kod prijave natječaj priložiti uz dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za  podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Natječaj je dana 26.02. 2019. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Nepravodobne i prijave bez potrebnih dokumenata neće se uzimati u obzir.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska                                                                                                    Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,                                                             „Za natječaj“

 

ravnatelj:

Željko Vlaho, prof.