Natječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA
OIB: 45540489568
Dan Mihovila Pavlinovića 1,
21300 Makarska
Tajništvo: 021 611 048
e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr

Klasa: 112-07/23-01/04
Ur.broj: 2181-16/23-01/02
Makarska, 17. kolovoza 2023.
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,
68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Glazbena škola Makarska raspisuje

NATJEČAJ


za popunu radnih mjesta:

 1. nastavnik/ica klavira-korepetitor puno radno vrijeme na neodređeno,
 2. nastavnik/ica klavira-korepetitor nepuno radno vrijeme na neodređeno, rad u P.o. Gradac 29 radnih sati tjedno (16 sati nastave tjedno),
 3. nastavnik/ica klavira-korepetitor nepuno radno vrijeme na neodređeno, Makarska 11 radnih sati tjedno (6 sati nastave tjedno),
 4. nastavnik/ica trombona na neodređeno nepuno vrijeme, 31 radni sat tjedno (17 sati nastave tjedno),
 5. nastavnik/ca gitare na neodređeno nepuno radno vrijeme, rad u P.o. B. Voda, 22 radna sata tjedno (12 sati nastave), nastavnik/ca gitare na neodređeno nepuno radno vrijeme, rad u P.o. Vrgorac, 18 radnih sati tjedno (1 O sati nastave tjedno),
 6. nastavnik/ica klavira-korepetitor na neodređeno nepuno radno vrijeme, 26 radnih sati tjedno (14 sati nastave tjedno), rad u P.o. Vrgorac,
 7. nastavnik/ca trube na neodređeno nepuno radno vrijeme, 15 radnih sati tjedno (8 sati nastave tjedno),
 8. nastavnik/ca gitare na neodređeno nepuno radno vrijeme, 13 radnih sati tjedno (7 sati nastave tjedno), rad u srednjoj školi,
 9. nastavnik/ca viole u srednjoj školi na određeno nepuno radno vrijeme, 6 radnih sati tjedno (3 sata nastave tjedno),
 10. nastavnik/ica klavira-korepetitor na puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnice sa rodiljnog dopusta,
 11. nastavnik/ica gitare na određeno nepuno radno vrijeme, 36 radnih sati tjedno (20 sati nastave tjedno) rad u P.o. Gradac,
 12. nastavnik/ica violončela na neodređeno nepuno radno vrijeme, 26 radnih sati tjedno (14 sati nastave tjedno),
 13. nastavnik/ica mandoline na puno određeno radno vrijeme do povratka djelatnice sa rodiljnog dopusta
 14. nastavnik/ica skupnog muziciranja (puhački orkestar) na određeno, nepuno radno vrijeme, 26 radnih sati tjedno (14 sati nastave tjedno).

Uz pismenu prijavu kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, presliku diplome odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu, potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od dana raspisivanja Natječaja – izvornik) te elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izvornik.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja Ugovora o radu dužne na uvid predočiti izvornike isprava.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa propisani su člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) te člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 130/11) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to svoje pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/2017, 98/19, 84/21) sukladno odredbi čl. 102. navedenog Zakona, članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21 ), članku 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 7/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su kod prijave natječaj priložiti uz dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje izričitu privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.

Natječaj je dana 21.08.2023. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
Glazbena škola Makarska
Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,
, Za natječaj” (navesti za koje radno mjesto se prijavljuje)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska a koji se nalazi na poveznici: https://gs-makarska.hr/dokumenti/, a koja će se sastojati od usmene i pismene provjere poznavanja poslova i propisa radnog mjesta.

Ispit će se sastojati od tri dijela:

 1. Izvođenje solo skladbe (10 min.),
 2. Pismeni dio (poznavanje propisa 30 min.),
 3. Praktični dio (rad sa učenicima 15 min.).
  +Izvori za pripremu provjere znanja:
 4. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,
  105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20,
  151/22),
 5. Zakon o umjetničkom obrazovanju (MM 130/11),
 6. Statut GŠ Makarska (nalazi se na poveznici: https://gs-makarska.hr/dokumenti/)
  Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na
  natječaj. Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena
  odnosno vrednovanje.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-
stranice Škole: https://gs-makarska.hr/dokumenti/natjecaji

Ravnatelj:

Zeljko Vlaho, prof.