Natječaj za popunu radnog mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA
OIB: 45540489568
Don Mihovila Pavlinovića 1,
21 300 M a k a r s k a

Tajništvo: 021 611 048
e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr

Klasa: 112-02/23-01/06
Ur.broj: 2181-16/23-01/03
Makarska, 14. prosinca 2023.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22), Glazbena škola Makarska raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta:

– Voditelj/ica računovodstva -1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno).

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa su:

 – sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 105/10, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 ,07 /17/ i 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)

– završen diplomski sveučilišni studij ekonomije odnosno specijalistički diplomski stručni studij ekonomije,

– visoka stručna sprema ekonomske struke stečena prema ranijim propisima

Uz pismenu i potpisanu prijavu na natječaj, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime, prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, ime oca, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku diplome odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu, potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od dana raspisivanja Natječaja – izvornik) te elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od dana raspisivanja Natječaja – izvornik).

Kandidati dokumente dostavljaju isključivo u neovjerenim preslikama koje se ne vraćaju. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originalne dokumente ili ovjerene preslike.

Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je u prijavi pozvati se na ovo pravo na način da uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta prednosti pri zapošljavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenja odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 38/18, 32/20) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji je stekao obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/22).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Natječaj je dana 14.12.2023. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska, te je otvoren do 22.12.2023.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja potrebno je poslati preporučenom poštom na adresu:

Glazbena škola Makarska

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,

Za natječaj“ (navesti za koje radno mjesto se prijavljuje)

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska a koji se nalazi na poveznici:  https://gs-makarska.hr/dokumenti/,  a koja će se sastojati od usmenog intervjua i pismene provjere poznavanja poslova i propisa radnog mjesta.

Ispit će se sastojati od dva dijela:

1. Pismeni dio- poznavanje propisa (30 min.),

2. Usmeni dio- intervju (15 min).

Izvori za pripremu provjere znanja:

  1. Zakon o proračunu (NN 144/21)
  2. Godišnji plan i program rada GŠ Makarska (nalazi se na poveznici:  https://gs-makarska.hr/dokumenti/),
  3. Statut GŠ Makarska (nalazi se na poveznici:  https://gs-makarska.hr/dokumenti/)

Na web stranici Škole:  https://gs-makarska.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja kandidata.

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj i ne smatra se više kandidatom. Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice Škole: https://gs-makarska.hr/ a iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, Škola izvješćuje sve kandidate o rezultatima natječaja i preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka br. 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za prikupljanje i obradu svih osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama, a koji će se obrađivati isključivo svrhu provedbe natječajnog postupka.

v.d. Ravnatelja:

________________

Željko Vlaho, prof.