Natječaj za ravnatelja

Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22) te članaka 77. i 78. Statuta Glazbene škole Makarska, Školski odbor Glazbene škole Makarska raspisuje

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole.

Uvjeti: prema članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22).
Dodatne kompetencije koje se vrednuju u postupku imenovanja ravnatelja školske ustanove su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima, a kandidati za
ravnatelja ne moraju imati dodatne kompetencije. Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku
slijedeću dokumentaciju:

  • životopis
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba bila oslobođena obveze polaganja
  • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 8 dana)
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
  • domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu
  • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. Članka 126. ZOOOSŠ. Kandidati mogu priložiti dokaze o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama i iskustvu rada na projektima. Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaj se u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dodatne kompetencije dokazuju se na sljedeći način:
  1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku.
  2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
  3. Iskustvo rada na projektima u ulozi voditelja, odgovorne osobe ustanove nositelja ili partnera u projektu, koordinatora ili člana projektnog tima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o sudjelovanju u pripremi ili provedbi pojedinog projekta.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju dužni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost pri zapošljavanju, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20%prava20prednosti%pri%zapo%C5%A1ljavanju.pdf .

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Glazbenoj školi Makarska za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Glazbena škola Makarska,
Don M. Pavlinovića 1
21300 Makarska,

s naznakom “Natječaj za ravnatelja-ne otvarati”.

Glazbena škola Makarska

Klasa: 112-01/23-01/02
Urbroj: 2181-16/23-01/01
Makarska, 04. rujna 2023.