Ntječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska

Tel: 021/611-048

e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr

Klasa 112-07/23-01/01

Urbroj:2181-16/23-01/02

U Makarskoj 17.03.2023. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN RH, broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.,7.17. 68/18.,98/19 i 64/20) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

1. nastavnik/ica klavira-korepetitor 8 sati nastave tjedno na neodređeno rad u P.o. Gradac

2. nastavnik/ica trombona na neodređeno nepuno vrijeme 12 sati nastave tjedno.

3. nastavnik/ca gitara na neodređeno vrijeme rad u P.o. B. voda 12 sati nastave tjedno i u

P..o. Vrgorac 10 sati nastave tjedno.

4. nastavnik/ica klavira-korepetitor 11 sati nastave tjedno na neodređeno radno vrijeme rad

u P.o. Vrgorac

5. nastavnik/ca trube 8 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme.

6. nastavnik/ca gitare 9 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme rad u srednjoj školi.

7. nastavnik/ca viole 3 sata nastave tjedno u srednjoj školi na određeno vrijeme.

8. nastavnik/ica klavira-korepetitor puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa

porodiljskog

9. nastavnik/ica violine 11 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme.

10. nastavnik/ica oboe 8 sati nastave tjedno na neodređeno vrijeme

Uz pismenu prijavu kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, presliku diplome odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu, potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od dana raspisivanja Natječaja – izvornik) te elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izvornik.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja Ugovora o radu dužne na uvid predočiti izvornike isprava.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa propisani su člankom 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, i 68/18) te člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN RH, broj 130/11.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to svoje pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/2017, 98/19 i 84/21) sukladno odredbi čl.102. navedenog Zakona) članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članku 48 f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 7/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni su kod prijave natječaj priložiti uz dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje izričitu privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.

Natječaj je dana 17.03.2023. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,

Za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska a koji se nalazi na poveznici:  https://gs-makarska.hr/dokumenti/  

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ako se na natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, procjena odnosno vrednovanje mogu provesti u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice Škole: https://gs-makarska.hr/dokumenti/natjecaji

Ravnatelj:

Željko Vlaho, prof.