Obavijest i upute o testiranju kandidata

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21 300 M a k a r s k a
Tajništvo: + 21 611 048 // 678 241 Ravnatelj: + 21 678 711

OIB: 45540489568 ZABA HR 1223600001101229029
KLASA: 112-07/23-01/04
URBROJ: 2181-16/23-01/12
Makarska, 04.09.2023.


OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA- NASTAVNIK/CA VIOLONČELA, 26 sati tjedno, neodređeno vrijeme.


Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta nastavnika/ce violončela  na neodređeno vrijeme (26 sati tjedno), objavljenog dana 21.08.2023. godine na Oglasnoj ploči te web stranicama HZZ-a i Glazbene škole Makarska, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju, kako će se testiranje (pisani dio) održati u petak, 08.09.2023. godine s početkom u  10:00 sati u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Makarska na II katu.

Kandidatima će dodatno biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja putem e-mail adrese koju su bili dužni dostaviti u prijavi na natječaj. Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: Ispit će se sastojati od tri dijela:

 1. Izvođenje solo skladbe (10 min.),
 2. Pismeni dio (poznavanje propisa 30 min.),
 3. Praktični dio (rad sa učenicima 15 min.).
 • Izvori za pripremu provjere znanja:
 1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,
  86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17,
  68/18, 98/19, 64/20, 151/22),
 2. Zakon o umjetničkom obrazovanju (MM 130/11),
 3. Statut GŠ Makarska (nalazi se na poveznici: http://gs-
  makarska.hr/dokumenti/)

Kandidat na svaku stavku testiranja može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na drugim dijelovima testiranja, tako da maksimalan ukupan zbroj bodova iznosi 30. 

 1. PRAVILA TESTIRANJA 
 2. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 3. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.
 4. Kandidat izvodi solo izvedbu po izboru u maksimalnom trajanju od 10 minuta.
 5. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate. Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:  provjera znanja bitnih za rad
  nastavnika/ce violončela. Pismena provjera znanja ukupno traje 30 minuta. Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red. Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 
 6. Povjerenstvo kroz praktični dio s kandidatima utvrđuje stručnost pripreme nastavnog sata, CILJ nastavnog sata, očekivana učenička postignuća – ISHODE POUČAVANJA – kognitivna, afektivna i psihomotorička domena, povezivanje prethodne i sljedeće nastavne jedinice – neophodna predznanja i određivanje opsega i dubine nastavnih sadržaja, artikulaciju nastavnog sata te preciznost uputa za ostvarivanje ishoda.
 7. Nakon provedenog testiranja, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na izvođenju izvedbe, provjeri znanja i praktičnom radu. 
 8. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a ravnatelj odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora. 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

 1. Jelena Kalajdžić, prof. violine
 2. Marijana Raboteg, prof. violine
 3. Željko Vlaho, prof. – ravnatelj savjetnik

Ravnatelj – savjetnik Glazbene škole Makarska Željko Vlaho, prof.

DOSTAVITI:

 1. Članovima Povjerenstva
 2. Pismohrana