Odluka o oslobađanju od participacije roditelja učenika

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

KLASA: 612-03/20-02/01

URBROJ: 2147-16/20-02-01

Makarska, 02.lipnja 2020godine

            Na temelju članka 24. Stavka 7. Zakona o umjetničkom obrazovanju NN 130/11, Školski odbor Glazbene škole Makarska na svojoj sjednici održanoj dana 02. lipnja 2020. godine donio je:

ODLUKU

o oslobađanju od participacije roditelja učenika

O b r a z l o ž e nj e

            Školski odbor Glazbene škole Makarska zbog situacije sa corona virusom na prijedlog ravnatelja donio Odluku o oslobađanju plaćanja participacije roditelja učenika za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine.

Predsjednik Školskog odbora:

Željka Mikavica Vranješ, prof.

Dostaviti:

1. Oglasna ploče Glazbene škole

2. Web stranica Glazbene škole

3. Pismohrana, ovdje