Natječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska Tel: 021/611-048 e-mail: ured@gs-makarska.skole.hr Klasa 112-07/20-01/01 U Makarskoj 08. 10. 2020. godine

            Na temelju članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.7.17. i 68/18) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

                                              N A T J E Č A J

                                      za popunu radnih mjesta:

    1.   nastavnik/ica trube na neodređeno puno radno vrijeme.

    2    nastavnik/ica trube na neodređeno 11 sati nastave tjedno.

    3.   nastavnik/ica klavira–korepetitor  2 izvršitelja na  neodređeno puno radno vrijeme

    4.   nastavnik/ica saksofona na određeno nepuno radno vrijeme  20 sati nastave tjedno do

          Dobivanja suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

    5.  nastavnik/ica klavira-korepetitor 4 sata nastave tjedno na neodređeno rad u P.o. Drvenik   

    6.  nastavnik/ica trombona na neodređeno nepuno vrijeme 10 sati nastave tjedno.

    7.  nastavnik/ca gitara na neodređeno puno radno vrijeme rad u P.o. Vrgorac i P.o. B. voda

    8.  nastavnik/ica klavira-korepetitor na neodređeno puno radno vrijeme rad u P.o. Vrgorac

    9.  nastavni/ca violončela 14 sati tjedno na određeno nepuno radno vrijeme do dobivanja

          suglasnosti MZO.

   10.  nastavnik/ca  flaute 11 sati nastave tjedno na neodređeno nepuno radno vrijeme rad u  

         P.o. Vrgorac

    11. nastavnik/ca oboe 9 sati nastave tjedno na određeno nepuno radno vrijeme do dobivanja

         suglasnosti MZO.

  1. spremačica puno radno vrijeme do povratka sa bolovanja.

Uz pismenu prijavu kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, presliku diplome odnosno dokaz o stručnoj spremi, presliku dokaza o državljanstvu, potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od dana raspisivanja Natječaja – izvornik) te elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – izvornik.

U prijavi na natječaj kandidati su dužni navesti e-mail adresu na koju će im biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su prije sklapanja Ugovora o radu dužne na uvid predočiti izvornike isprava.

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, posebni uvjeti zasnivanja radnog odnosa propisani su člankom 105.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, i 68/18) te člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.)

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN RH, broj 130/11.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to svoje pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/2017 sukladno odredbi čl.103. stavka 3.  navedenog Zakona) dužan je kod prijave natječaj priložiti uz dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Svaki kandidat prijavom na natječaj daje izričitu privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Rok za  podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.

Natječaj je dana 13. 10. 2020. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,

„Za natječaj“

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati  od 1. do 11. koji podnesu pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska a koji se nalazi na poveznici:  https://gs-makarska.hr/dokumenti/  

Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju, smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje. Ako se na natječaj nije  javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja, procjena odnosno vrednovanje mogu provesti u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Makarska.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web-stranice Škole: https://gs-makarska.hr/dokumenti/natjecaji

                                                                       Ravnatelj:

Željko Vlaho, prof.