Obavijesti i upute za testiranje kandidata

Don Mihovila Pavlinovića 1,  21 300  M a k a r s k a 

Tajništvo: + 21 611 048 //  678 241 Ravnatelj: + 21 678 711 

OIB: 45540489568      ZABA HR 1223600001101229029

KLASA: 602-03/23-01/01  

URBROJ: 2181-16/23-01-02

Makarska, 31.3.2023.     

OBAVIJEST I UPUTE O TESTIRANJU KANDIDATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA; TAJNIK/TAJNICA 40 sati tjedno, neodređeno vrijeme.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje radnog mjesta tajnik/tajnica   na neodređeno vrijeme (40 sati tjedno), objavljenog dana 22. 03. 2023. godine na Oglasnoj ploči te web stranicama HZZ-a i Glazbene škole Makarska, obavještava kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju, kako će se testiranje (pisani dio) održati u ponedjeljak 17. 04. 2023. godine s početkom u  9:00 sati u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Makarska na II katu. 

Lista kandidata koji mogu pristupiti testiranju te razgovoru bit će objavljena na web stranici Škole nekoliko dana prije dana testiranja. Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se neće smatrati kandidatom. 

1. RASPORED I SADRŽAJ TESTIRANJA 

Testiranje će se provesti na sljedeći način: 
• Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za rad tajnika/tajnice.
• Izvori za pripremu provjere znanja: 

1.    Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,05/12., 16/12. 86/12.,126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.)

2.    Zakon o radu (NN 93/14., 127/17.,98/19.) 

3.    Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno – tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi („Narodne novine“, broj 02/11)

4. Zakon o umjetničkom obrazovanju (,,Narodne novine” br. 130/11.)

5. Zakon o općem upravnom postupku (,,Narodne novine” br. 47/09.)

6. Statut GŠ Makarska

7. Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada Glazbene škole Makarska

Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, ciljevima, motivaciji za rad na radnom mjestu tajnik/tajnica te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu. 
Pisana provjera znanja – testiranje vrednuje se bodovima od 0 do 10. 
Smatra se da je kandidat zadovoljio ako je na pisanoj provjeri (testiranju) ostvario najmanje 50 % bodova. 


Kandidati koji zadovolje na pisanoj provjeri imaju pravo pristupiti razgovoru (intervju) s Povjerenstvom, koji će se održati u ponedjeljak 17. 04. 2023. godine s početkom u 12 sati u Koncertnoj dvorani Glazbene škole Makarska na II katu. 


Kandidat na intervjuu može ostvariti ukupno 10 bodova, koji se pribrajaju ukupnom rezultatu ostvarenom na pismenom dijelu testiranja. 

2. PRAVILA TESTIRANJA 

1. Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Testiranju ne mogu pristupiti kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje.
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata započet će se s testiranjem.

3. Za pismenu provjeru znanja kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja koja su jednaka za sve kandidate. 
Pismena provjera znanja za kandidate sastoji se od:  provjera znanja bitnih za rad tajnika/tajnice. Pismena provjera znanja ukupno traje 45 minuta. 
Za vrijeme pismene provjere znanja NIJE DOPUŠTENO: koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, napuštati prostoriju u kojoj se vrši provjera znanja, te razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red.
Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni prethodno opisan način bit će udaljen s testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati, te će se smatrati da je kandidat povukao prijavu na natječaj. 

4. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju istih za rad na radnom mjestu tajnik/tajnica škole, kao i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. 

5. Nakon provedenog intervjua, Povjerenstvo će utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru (intervju). 

6. Povjerenstvo dostavlja ravnateljici izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja i razgovoru, a ravnateljica odlučuje o zasnivanju radnog odnosa s izabranim kandidatom, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora. 
                                                                          
   Povjerenstvo za vrednovanje kandidata:

1.   Adam Gvozdenović, prof. – predsjednik povjerenstva
2.   Tomo Doko – tajnik srednje strukovne škole
3.   Željko Vlaho, prof. – ravnatelj 

Ravnatelj – savjetnik

Glazbene škole Makarska

Željko Vlaho, prof. 

DOSTAVITI:

  1. Članovima Povjerenstva
  2. Pismohrana