Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

Klasa: 003-06/18-01/01

Urbroj: 2147-16/18-01/01

Na temelju članka 126. Stavka 1.-3. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( „Narodne novine“  br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 126/12., 94/13 i 152/14., 7/17. i 68/18. ) i članka 77.  i 78. Statuta Glazbene škole Makarska, Školski odbor Glazbene škole Makarska raspisuje

 

                                            N A T J E Č A J  

                   za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole

 

Uvjeti: prema članku 126. stavcima 1.-3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(Narodnenovine.br.87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14.,7/17. i 68/18.).

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni  priložiti u izvorniku ili ovjerenu presliku slijedeću dokumentaciju:

–          životopis

–          diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

–          dokaz o položenom stručnom ispitu ili da je osoba bila oslobođena obveze  polaganja

–          uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka  čl.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 8 dana)

–          dokaz o radnom iskustvu (potvrdu ili elektronički zapis HZMO i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

–          domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

–          dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. Članka 126. ZOOOSŠ.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju dužni su prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost pri zapošljavanju, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.)

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20%prava20prednosti%pri%zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:

Glazbena škola Makarska, Don M. Pavlinovića 1

21300 Makarska, s naznakom  “Natječaj za ravnatelja-ne otvarati

.

Glazbena škola Makarska