Natječaj za popunu radnih mjesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska

Na temelju članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi                 ( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.7.17. i 68/18) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

 

nastavnik/ica trube  neodređeno puno radno vrijeme.

– nastavnik/ca gitara neodređeno puno radno vrijeme rad u P.o. Vrgorac i P.o. B. voda.

– nastavnik/ica gitare  3 sata nastave tjedno neodređeno  radno vrijeme  rad u sr. školi.

– nastavnik/ica roga 4 sata nastave tjedno određeno nepuno radno vrijeme.

– nastavnik/ica klavira  neodređeno puno radno vrijeme

– nastavnik/ica saksofona  određeno nepuno radno vrijeme  12 sati nastave tjedno do              dobivanja suglasnosti MZO.

– nastavnik/ica klavira neodređeno puno radno vrijeme rad u P.o. Vrgorac.

– nastavnik/ica klavira neodređeno nepuno radno vrijeme 11 sata nastave tjedno rad.

– nastavnik/ica klavira 10 sati nastave tjedno na neodređeno rad u P.o. Drvenik.

– nastavnik/ica trombona neodređeno nepuno vrijeme 10 sati nastave tjedno.

– nastavnik/ica solo pjevanja određeno nepuno radno vrijeme 7 sati nastave tjedno

(zamjena za porodiljni)

– nastavnik/ica trube neodređeno nepuno radno vrijeme 6 sati nastave tjedno rad u P.o.         B. Voda.

– nastavnik/ica oboe određeno nepuno radno vrijeme 4 sata nastave tjedno  do                         dobivanja suglasnosti MZO.

– nastavnik/ica violine puna norma (zamjena za porodiljni)

– nastavnik/ica violine 14 sati nastave tjedno (zamjena za porodiljni)

– nastavnik/ica glazbene teorije 6 sati nastave tjedno na određeno rad u P.o. Vrgorac do         dobivanja suglasnosti MZO.

 

Uz pismenu prijavu kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana).

Isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. i 154. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.), te članka 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to svoje pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/2017 sukladno odredbi čl.103. stavka 3.  navedenog Zakona) dužan je kod prijave natječaj priložiti uz dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za  podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Natječaj je dana 19.10. 2018. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Nepravodobne i prijave bez potrebnih dokumenata neće se uzimati u obzir.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,

„Za natječaj“

 

                                                                        Vršitelj dužnosti ravnatelja:

 

                                                                        Željko Vlaho, prof.

.