Natječaj za popunu radnih mijesta

GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA

Don Mihovila Pavlinovića 1 Makarska

Na temelju članka  107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

( NN RH, broj  87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12.,94/13.,152/14.7.17. i 68/18) ), Glazbena škola Makarska raspisuje

 N A T J E Č A J

 za popunu radnih mjesta:

    –    nastavnik/ica mandoline  neodređeno puno radno vrijeme.

–    spremačica na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice sa bolovanja.

 

Uz pismenu prijavu kandidati za nastavnik/ica, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi, domovnicu, rodni list te potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju mi obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariju od 30 dana).

Isti trebaju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane člankom 105. i 154. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i člankom 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju (NN RH, broj 130/11.), te članka 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to svoje pravo i dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN RH 121/2017 sukladno odredbi čl.103. stavka 3.  navedenog Zakona) dužan je kod prijave natječaj priložiti uz dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Za mjesto spremačice dostaviti i elektronski zapis HZMO o ostvarenom radnom stažu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Rok za  podnošenje prijave je 8 dana od dana objave.

Natječaj je dana 19.11. 2018. godine objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Makarska.

Nepravodobne i prijave bez potrebnih dokumenata neće se uzimati u obzir.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Glazbena škola Makarska

Don Mihovila Pavlinovića 1, 21300 Makarska,

„Za natječaj“

 

                                                                        ravnatelj:

 

                                                                       Željko Vlaho, prof.

.